Gäddan 3 beslutad att antas av kommunfullmäktige

Beslut har tagits i kommunfullmäktige att anta planerad exploatering för Gäddan 3 (planerad bebyggelse av bostäder på södra Saltö). SETI har tidigare skickat in synpunkter på planen under samrådsperioden angående trafik, parkering, brist på förskoleplatser och rekommendation att upprusta fotbollsplanen i samband med exploatering. Annars är styrelsen i SETI positiv till planen.

Har ni synpunkter på planen? Skicka gärna till styrelsen@salto-ekholmen.se

Läs mer om Gäddan 3: https://www.karlskrona.se/…/detalj…/gaddan-3-m.fl-salto/

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse år 2019 för
Saltö-Ekholmens Trädgårds- och Intresseförening

www.salto-ekholmen.se Datum: 2020-08-31

 1. Styrelsens berättelse

Verksamhetsåret 2019 har varit ett spännande år för SETI med viktiga frågor som diskuterats med kommunen med huvudsakligen god utgång för boende på Saltö-Ekholmen. Några exempel är att vi stoppade förbud mot parkeringen på Saltö torg och motsa oss paviljonger på bollplanen vilket kommunstyrelsen höll med om till slut.
Nu är parkeringsförbudet uppe igen men vi kämpar vidare med trafikfrågor. Vilket märks bland annat på hastighetsskyltarna på Strandvägen och rondellens upprensning. Det var rekordantal på höstmöte angående trafik- och parkering vilket också lockat fler medlemmar till föreningen. Vi har under 2019 haft årsmöte, höstmöte, valborg och städdag i vanlig ordning. Det blev även Björkholmsvandring och trivselkväll.

År 2020 blev som bekant ett annorlunda år pga Covid-19. Det har blivit svårt att genomföra några träffar och Valborg fick ställas in. Vi sparar Sandgrenska manskören till år 2021. Vi jobbar därför mer med trafikfrågorna och öka erbjudanden från föreningen t.ex. genom att diskutera elavtal med Affärsverken. Vi har haft städdag under våren men fick skjuta upp årsmötet som sker nu i september. Belysning sattes upp under Saltöbron efter medlem i SETIs förslag och tidigare styrelses engagemang. Inför nästa år planerar vi att dela upp de frågor som vi jobbar med i flera olika utskott (trafik och parkering, aktiviteter, erbjudanden, park- och närmiljö). En person från styrelsen kommer ansvara för att varsitt utskott och du som medlem får gärna vara med i utskotten för att hjälpa till att få saker att hända.

 1. Fakta om verksamhetsåret som gått 2019

Antalbetalande medlemmar vid verksamhetsårets slut: 180 st

Medlemsavgift: 100 kr

Antal protokollförda styrelsesammanträden: 10 st

Antal möten med kommunen: 3 st

 1. Styrelse

Ordförande: Manne Friman

Vice ordförande: Göran Mårdhed

Sekreterare: Alexandra Färnström

Kassör: Helen Carleke

Ledamot: Marita Jerserup

Ledamot: Pia Ohlin

Ledamot: Kerstin Karlsson
Ledamot: Charlotte Ljungman

Suppleant: Carl-Christer Drangel

Suppleant: Anna Nilsdotter

 1. Beskrivning av genomförd verksamhet

Föreningens styrelse har haft kontinuerliga möten varje månad och löpande kontakt via chatgrupp och mail. Diskussion om aktuella frågor och beslut har kunnat ske löpande. Kommunikation till medlemmar har varit via Mail, Facebooksida samt att hemsidan har öppnats igen. Inbjudan till årsmöten sker även via mail.

Höstmöte har utförts vid Militärhemmet med stor uppslutning och åtgärderna för trafik och parkering är fortfarande under diskussion med kommunen.

Dialogen inom styrelsen har varit god, kommunikationen utåt kan utvecklas.

Dialogen med kommunen har varit god men det har visat sig under året att vi behöver fler ingångar i olika förvaltningar och en mer löpande kontakt med samtliga relevanta förvaltningar så att föreningens talan förs igenom. Kontakten med Drift- och serviceförvaltningen är löpande men förbättring behövs för kontakten med Kunskapsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen.

Styrelsen har sökt bidrag av kommunen för att kunna boka Sandgrenska manskören för valborg vilket har beviljats. Styrelsen har i sina val av aktiviteter och lokaler för årsmöten verkat för att aktiviteten och lokalen ska vara tillgänglighetsanpassad.

 1. Ekonomisk berättelse

  Föreningensekonomi är god och budget för 2019 innehålls.                      
 1. Budgetförslag nästkommande år

  Budgetför nästkommande år

  Intäkter:

  Medlemsavgifter 170 x 100 kr:                         17000
  Möten, anmälningsavgifter, lotterier:                10000
  Bidrag kör:                                                         5000
  Summa intäkter:                                               32000

Kostnader:
Medlemsaktiviteter:                                           18000
Hemsida, tryckning, arkiv mm:                         5000
Övriga kostnader:                                              4000
Kör valborg:                                                       5000
Summa kostnader:                                           32000

Resultat:                                                            0

                                                                           
Styrelsen SETI      

Inbjudan årsmöte 2020

www.salto-ekholmen.se

Saltö-Ekholmens Trädgårds- och Intresseförenings

ÅRSMÖTE OCH HÖSTMÖTE 2020

Vi välkomnar alla medlemmar i Saltö-Ekholmen Trädgårds- och Intresseförenings kombinerade årsmöte och höstmöte. På grund av Covid-19 så har årsmötet skjutits upp från våren till hösten och då det inte ser positivt ut att ha större samlingar inomhus så har vi beslutat att utföra årsmötet utomhus. Vi anser att detta behövs för att nya medlemmar ska in i styrelsen. Vi ber er hålla distans och tvätta händerna med handsprit som finns vid mötet. Kom ihåg att betala medlemsavgift för rösträtt år 2020 till Swish 123 651 08 38 eller Bankgiro 726-4922. Markera med för- och efternamn och övriga vuxna i hushållet i parantes. En betalning per hushåll.

Datum: 2020-09-20 kl 15.00

Plats: Koviken, dvs utomhus bredvid lekparken vid rondellen på Saltö

Anmälan: Ingen anmälan krävs

Tilltugg: Inget tilltugg planeras

Ta med: Egen stol

Syfte: Välja in nya styrelsemedlemmar och omröstning om föreningens namn och logotyp

Dagordning:

§ 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 4. Verksamhetsberättelse 2019

§ 5. Ekonomisk berättelse 2019

§ 6. Revisorernas berättelse 2019

§ 7. Revisorernas förslag till ansvarsfrihet för styrelsen

§ 8. Val av ordförande för föreningen

§ 9. Val av styrelseledamöter för två år

§ 10. Val av styrelsesuppleant för två år

§ 11. Val av revisorer för ett år

§ 12. Val av revisorssuppleant för ett år

§ 13. Val av valberedning för ett år

§ 14. Beslut om budget år 2021 (eg. höstmöte)

§ 15. Beslut om medlemsavgift år 2021 (eg. höstmöte)

§ 16. Omröstning om namnbyte till ”Saltö-Ekholmens Trivsel- och Intresseförening” med syfte till att vara mer inbjudande till de som bor i lägenhet. Föreningens arbete med trädgård förblir. Om röstningen är för namnbyte så sker ännu en omröstning under årsmöte 2021.

§ 17. Omröstning om byte av logotyp (svartvit bild ovan är aktuellt) förslag visas på mötet.

§ 18. Mötets avslutande

Maila frågor för mötet till: styrelsen@salto-ekholmen.se Styrelsen SETI

Hänt under våren

Hej SETI!

Nu har vi fått till en hastighetsmätare på Strandvägen som ska sitta där fram till september-oktober. Vi håller på att driva frågan om enkelriktning och hastighet på Almögatan och även frågor om rondellen. Vi träffar kommunen reguljärt och har kontakt via mail samt diskuterar detta på våra styrelsemöten.

Nyligen blev det lite renare i rondellen från betongsuggor. Parkeringskyltarna på Saltö torg avtäcktes också igen, fortfarande utan några restriktioner nattetid på grund av vad SETI gjorde i höstas. Vi träffades då många i föreningen på höstmötet och senare träffade vi både nämnden och förvaltningen på kommunen gällande trafikfrågor.

Tidigare i år träffade vi även andra nämnder förvaltningar inom kommunen och kämpade tillsammans med några viljestarka SETI-medlemmar för att få behålla fotbollsplanen som den är utan paviljonger. Då hade vi även kontakt och gjorde skrivelser till kommunstyrelsens ordförande och oppositionen. Stort tack för hjälpen från duktiga pålästa föreningsmedlemmar och även goda kontakter med Hästö intresseförening som kunde hjälpa till genom positioner i nämnden och kommunstyrelsen.

Belysning under gamla Saltöbron sattes igång tidigare i år efter förslag från en av våra medlemmar. Bron fyller faktiskt 100-år i år. Något som vi hade tänkt att fira men där Corona kom ivägen.

Det har varit en svår vår att driva föreningsverksamhet och vi fick ställa in vårat traditionella valborgsfirande. Detta år hade vi planerat att göra det extra speciellt genom att vi hade sökt och fått bidrag för att kunna bjuda in Sandgrenska manskören. Det får bli nästa år.

Vi har haft vårstädning som normalt och hoppas även kunna ha trivselkväll i augusti. Årsmötet blir under hösten då vi anser att det är viktigt att träffas för detta.

Tidigare i år gick det ut remiss angående de planerade bostäderna på södra Saltö (Gäddan 3) som vi lämnade synpunkter på och som kan läsas på vår hemsida.

Vi försökte få till vårat fördelaktiga elavtal igen men på grund av höjda elpriser är det inte längre lika bra för de som ansluter sig nu. Det ska omförhandlas i framtiden och då hoppas vi på bättre erbjudande.

Trots att det blivit en märklig vår, även för vår förening, så hoppas jag att ni vill fortsätta vara medlemmar och stöjda vårat arbete så att vi kan fortsätta driva frågor som är angelägna för oss som bor på Saltö-Ekholmen.

Påminner därför om att betala medlemsavgiften som lättast kan swishas till föreningens nummer: 1236510838
Avgift: 100 kr
Markera med för- och efternamn

Om du är intresserad av att hjälpa till i arbetet med dessa frågor får du gärna söka till att gå med i styrelsen. Vi behöver även någon som är intresserad och har tid till att ta över ordförandeskapet. Vi samlas för middag/styrelsemöte en gång i månaden. Maila då till:
styrelsen@salto-ekholmen.se

Vänliga hälsningar,
SETI

Städdag 2020!

Den 10/5 körde vi vår traditionella vårstädning som gick ut på att plocka rent från skräp på Saltö-Ekholmen och sedan räffsa grenar, löv och tång vid Saltösand. Lite fikapaus och sen glada medverkande på bryggan nöjda med ett fint resultat. Bra jobbat och tack för att ni var med!

Fikapaus!
Färdiga och nöjda med resultatet
35 säckar grenar och löv och flera skottkärror tång till högen
Nyrensad strand från tång
Nyräffsat från löv och grenar

Inställt Valborg

Hej SETI-medlemmar!

Valborg: På grund av Covid-19 blir det inget traditionellt Valborgsmässofirande med brasa i år. Vi hade bokat Sandgrenska manskören men det får bli nästa år.

Städdag: Den 10/5 kl 10 så samlas vi vid Saltö sand för att köra den årliga städdagen. Vi blir ju inte lika många som vid Valborg men håller ändå avstånd under dagen. Kommunen kommer olja bryggorna i år men vi kan plocka skräp och göra rent runt Saltö-Ekholmen. Pågår ca 2 h men var med så länge ni orkar. Styrelsen fixar fika som man kan ta för sig av. Ta gärna med räfsa, handskar, påse och liknande för att kunna städa.

Årsmöte: Vi har skjutit upp årsmötet till sommaren så att vi ska kunna träffas. Vi får se hur situationen ser ut med Covid-19 i juni. Om det inte förändras avvaktar vi årsmötet alternativt har det utomhus. Vi söker ny ordförande till styrelsen inför årsmötet.

Resultat av höstmöte: Vi driver fortfarande aktivt de frågor som kom upp på förra årets höstmöte angående trafik- och parkering. Vi har haft möten med kommunen och de planerar att göra några av åtgärderna i år. Återkommer när vi vet mer men det handlar om cirkulationsplatsen görs om till korsning med stopplikt, enkelriktigt av Almögatan hela vägen, cykelväg för barn till skolan, parkeringsförbud på en sida av Ramsövägen, hastighetsskylt med glad/sur gubbe på Strandvägen, parkeringsregler m.m.

Vad händer under året i SETI:
– På grund av Covid-19 är vi ganska begränsade i hur vi kan träffas. Vi har ställt in vissa planer på aktiviteter men hoppas kunna köra trivselkväll på Blomlöfs i augusti.
– Vi har föreslagit för kommunen att upprusta fotbollsplanen då det inte blir paviljonger.
– Vi har en kontinuerlig diskussion med kommunen om saker som behöver åtgärdas i närmiljön både i naturen och tekniska bitar.
– Kommunen var inbjudna som talare för årsmötet för att presentera planerna på nya bostäder på Södra Saltö

Medlemsavgift: Påminner om att betala in årets medlemsavgift på 100 kr antingen via Swish: 123 651 0838 eller på BG 726-4922. Markera betalningen med ditt förnamn och efternamn. En betalning per hushåll.

Ta hand om varandra!